Plan de dezvoltare locala GAL

Printeaza Pagina Printeaza Pagina

Planul de Dezvoltare Locală a GAL Somes Transilvan este un document complex, care are la bază Planul NaÅ£ional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013,  Planul NaÅ£ional Strategic, strategii ÅŸi planuri de dezvoltare ale comunităţilor locale, precum ÅŸi documente de planificare sectoriale.

Scopul elaborării Planului de Dezvoltare Locală a GAL Somes Transilvan este acela de a pune la dispoziÅ£ia tuturor factorilor interesaÅ£i în progresul economico-social al localităţilor componente, o gândire unitară cu privire la căile necesare de urmat, creând premizele apariÅ£iei unui efect sinergic, benefic pentru asigurarea unei dezvoltări armonioase ÅŸi durabile.

Prioritățile Planului de Dezvoltare Locală cuprind:

—  Valorificarea produselor vegetale È™i animale din teritoriu,

—  Valorificarea resurselor locale (culturale, turistice, meÈ™teÈ™ugăreÈ™ti),

—  Îmbunătățirea calității vieÈ›ii,

—  Stimularea acÈ›iunilor de cooperare.

 

Obiectivele operationale ale Planului de Dezvoltare Locală a GAL Somes Transilvan sunt:

 

—  Sprijinirea prelucrării produselor vegetale, È™i zootehnice,

—  Sprijinirea desfacerii È™i marketingului produselor locale,

—  Dezvoltarea agriculturii în special cea ecologică,

—  SusÈ›inerea activităților meÈ™teÈ™ugăreÈ™ti, culturale È™i turistice,

—  Protejarea È™i promovarea valorilor culturale È™i naturale,

—  Promovarea turistică a zonei È™i dezvoltarea serviciilor turistice,

—  Stimularea unei vieÈ›i sănătoase prin sport,

—  Dezvoltarea programelor în domeniul social È™i sanitar,

—  Dezvoltarea resurselor umane È™i a programelor educaÈ›ionale,

—  ÎnfrumuseÈ›area satelor,

—  Proiecte de cooperare teritorială È™i internaÈ›ională,

—  Sprijinirea acÈ›iunilor de tineret È™i creativitatea.

Prioritățile și obiectivele vor fi atinse prin următoarele activități:

1.      Informare

Campanie de promovare – va avea scopul de a promova programul în teritoriu ÅŸi de a informa potenÅ£ialii beneficiari de proiecte.

—   Materiale informative: bannere, panouri, afiÅŸe, pliante, film de promovare,

—   Întâlniri de informare: prezentări, discuÅ£ii

Participări la evenimente – reprezentanÅ£ii GAL vor participa la eveniment organizate de RNDR, REDR precum ÅŸi alte GAL-uri sau organizaÅ£ii din Å£ară sau UE pentru a promova teritoriu ÅŸi de a stabilii parteneriate.

Acesta se va realiza prin intermediul

·           Standuri

·           Prezentări

Întâlniri tematice – se vor organiza întâlniri pe diferite teme de interes pentru teritoriu cu scopul de a genera proiecte în parteneriat viabile ÅŸi de folos pentru teritoriu.

Sesiuni de instruire – se vor axa pe acele componente de calificări ÅŸi abilităţi care lipsesc din teritoriu (de ex. management de proiecte, creare parteneriate, comunicare, antreprenoriat, etc.)

Evenimente de promovare – anual se va organiza un eveniment care va promova teritoriul, realizările, produsele, tradiÅ£iile ÅŸi valorile locale.

Elaborarea studiilor – se vor elabora studii privind teritoriul

2.      Apeluri de proiecte

Elaborare ghidurilor – pentru fiecare măsură va fi elaborată un ghid al solicitantului

Aprobarea punctajelor de către Comitetul de selecţie a proiectelor

Elaborarea formularelor şi documentelor suport pentru apelurile de selecţie

Apelul pentru proiecte – se va organiza cel puÅ£in un apel de proiecte anual cu termen limită stabilit.

Promovare – Punerea materialelor la dispoziÅ£ia beneficiarilor

3.      Sprijinirea depunătorilor de proiecte

Solicitare de informaÅ£ii – Beneficiarii vor putea să se adreseze cu întrebări legate de strategie, măsuri, criterii de selecÅ£ie, apeluri de proiecte etc. biroului GAL personal conform orarului pentru relaÅ£ii cu publicul, telefonic, sau prin internet sau în cadrul evenimentelor, întâlnirilor organizate. Pe baza discuÅ£iilor beneficiarii împreună cu animatorul vor completa o fişă de proiect iniÅ£ial care va primi un aviz iniÅ£ial din partea departamentului tehnic. Departamentul tehnic va verifica dacă fiÅŸa de proiect respectă criteriile tehnice minime necesare ÅŸi va propune modificări dacă este cazul.

Acest proces se va repeta ori de câte ori este nevoie pentru a ajuta beneficiarii să concretizeze ideile în formă de proiect.

Animatorii vor avea responsabilitatea să identifice cele mai potrivite măsuri pentru beneficiari şi să ofere informaţii privind alte măsuri din PNDR.

Consilierea beneficiarilorDepartamentul de animare va menÅ£ine relaÅ£ia cu potenÅ£ialii depunători de proiecte ÅŸi îi vor sprijină în tot procesul. Această activitate se va face în primul rând în teren dar ÅŸi la sediul GAL.

Primirea proiectelor – Proiectele vor fi depuse la sediul GAL de către beneficiari înaintea expirării termenului limită ÅŸi va fi înregistrat cu număr de înregistrare.

4.      Organizarea procesului de verificare  ÅŸi  decizie asupra proiectelor depuse

Verificarea conformităţii – Departamentul tehnic va realiza verificarea conformităţii proiectelor. În cazul în care proiectul nu este conform beneficiarul va primi înapoi documentaÅ£ia spre completare ÅŸi va putea depune iarăşi înaintea expirării termenului limită. Se va completa o fisă de verificare pentru fiecare proiect.

Evaluarea proiectelor – Departamentul tehnic va realiza evaluarea proiectelor pe baza criteriilor de eligibilitate È™i de selecÅ£ie ÅŸi a strategiei. Va fi elaborat o listă cu proiecte propuse spre finanÅ£are care va intra în ÅŸedinÅ£a comitetului de selecÅ£ie a proiectelor.

SelecÅ£ia proiectelor – SelecÅ£ia proiectelor se va face de către comitetul de selecÅ£ie a proiectelor care se va întrunii după fiecare sesiune de apel de proiecte, cel puÅ£in odată pe an.