Masura 41.322

Printeaza Pagina Printeaza Pagina

Renovarea, dezvoltarea satelor, înbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale

componenta b). și c).

Beneficiari eligibili: 
 1. Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale în vigoare;
 2. Autoritatile locale (comune) sau Asociatii de Dezvoltare Intercomunitare prin operatorii regionali pentru investitiile în infrastructura de apa/apa uzata;
 3.  Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) realizate între doua sau mai multe comune înfiintate conform legislatiei nationale în vigoare (Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare);
 4. ONG-uri, Asezaminte culturale si Institutii de cult definite conform legislatiei nationale în vigoare;
 5. Persoane fizice1 si juridice care detin în proprietate sau administreaza obiective de patrimoniu cultural sau natural de interes local si care aplica pentru protejarea patrimoniului cultural de interes local si natural din spatiul rural.
Cerințe de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul
 1. Proiectul trebuie sa fie realizat în spatiul rural conform definitiei din PNDR iar beneficiarul se identifica întruna din categoriile de beneficiari definite;
 2. Nu este permisa dubla finantare a aceleasi activitati/investitii din alte fonduri comunitare sau nationale;
 3. Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si autorizatiile necesare investitiei;
 4. Prin memoriul justificativ / studiul de fezabilitate, proiectul trebuie sa demonstreze oportunitatea si necesitatea socio-economica a investitiei;
 5. Proiectul propus este în conformitate cu normele de mediu2 (inclusiv Directiva Cadru Apa3) si legislatia în vigoare cu privire la normele de siguranta în transport / energie;
 6. Investitia sa respecte Planul Urbanistic General;
 7. Constructia, modernizarea si extinderea cladirilor trebuie sa respecte/pastreze arhitectura specifica locala (a se vedea Anexa 16 – Lista elementelor caracteristice ale tipologiilor arhitecturii specifice locale);
 8. Pentru investitiile în infrastructura fizica de baza, beneficiarii trebuie sa prezinte lista cu semnaturi ale locuitorilor, agentilor economici si institutiilor publice care au depus la primarie adeziunea privind necesitatea investitiei si angajamentul de racordare din surse proprii la reteaua de apa / canalizare / gaze / energie electrica sau acordul privind plata colectarii deseurilor;
 9. Beneficiarul se angajeaza sa asigure mentenanta investitiei.
Activitati eligibilie: Componenta b). Pentru crearea si dezvoltarea serviciilor de baza pentru populatia rurala:
 1. ÃŽnfiintarea, amenajarea spatiilor publice de recreere pentru populatia rurala (parcuri, spatii de joaca pentru copii, terenuri de sport – inclusiv sali de sport, piste de biciclete etc);
 2. Renovarea cladirilor publice (ex. primarii) si amenajari de parcari, piete, spatii pentru organizarea de târguri etc.);
Este permisa doar renovarea cladirilor publice, nu este permisa extinderea pe orizontala sau pe verticala a acestora, cu exceptia celor care prevad sporirea confortului prin utilizarea unor grupuri sanitare corespunzatoare normelor sanitare in vigoare.
 1. Investitii în sisteme de producere si furnizare de energie din surse regenerabile ca parte componenta a unui proiect integrat (în situatia în care este vorba de un proiect de renovare a unei cladiri publice);
 2. Prima înfiintare si dotarea infrastructurii aferenta serviciilor sociale precum centrele de îngrijire copii (crese conform legii 263/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea creselor si alte centre de asigurare a serviciilor sociale conform OG 68/2003 privind serviciile sociale), batrâni si persoane cu nevoi speciale (conform OG 68/2003 privind serviciile sociale );
 3. Investitii în constructia de gradinite noi pentru copii, inclusiv dotarea acestora;
ATENTIE! În situatia în care o gradinita existenta nu mai poate fi reabilitata, dovedita printr-o expertiza de specialitate (tehnico-economica), este considerata eligibila construirea unei noi gradinite si se considera investitie noua. Cheltuielile cu demolarea cladirii existente sunt eligibile.
 1. Achizitionarea de microbuze care sa asigure transportul public pentru comunitatea locala în zonele unde o astfel de investitie nu este atractiva pentru companiile private dar care este indispensabila pentru comunitate si vine în sprijinul rezolvarii unei importante nevoi sociale inclusiv construirea de statii de autobuz;
 2. Achizitionarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice (de deszapezire, întretinere spatii verzi etc.) daca fac parte din investitia initiala pentru înfiintarea serviciului;
ATENTIE! Aceste utilaje si echipamente sunt eligibile, daca fac parte din infiintarea serviciului (serviciu pentru deszapezire, infiintare pompieri etc.). Daca serviciul exista (ca si activitate in cadrul primariei), dar nu este dotat, se pot finanta dotarile, dar utilajele trebuie sa fie dimensionate si corelate cu suprafata pentru care vor fi folosite. În cazul acestor achizitii, solicitantul va prezenta în MJ/SF situatia actuala, modalitatile de rezolvare a problemei. La verificarea pe teren, expertii APDRP vor verifica Fisele de inventar ale solicitantului privind aceste echipamente.
 1. Investitii de renovare, modernizarea (a se vedea definitia modernizarii din capitolul 4.3 „Dictionar”) si dotarea aferenta a asezamintelor culturale6, inclusiv prima achizitie de carti, materiale audio, achizitionarea de costume populare si instrumente muzicale traditionale în vederea promovarii patrimoniului cultural imaterial ca parte componenta a proiectului (ex. activitati ale grupurilor sau ansamblurilor folclorice). De asemenea, vor fi sustinute cheltuielile cu achizitionarea de echipamente hardware, software, inclusiv costurile de instalare si montaj.
ATENTIE! Dotarea asezamintelor culturale poate fi facuta si independent de interventia asupra cladirilor. Exceptie fac acele asezaminte culturale (camine culturale) care au primit sau sunt în curs de finantare prin „Programul prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezaminte culturale”, conform legii nr. 143/2007. Componenta c). Pentru protejarea patrimoniului cultural de interes local si natural din spatiul rural:
 1. Restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural grupa B7 si natural din spatiul rural (pesteri, arbori seculari, cascade etc.);
 2. Achizitionare de echipamente pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural (ex. vitrine, postamente, sisteme de alarma etc.)
Ajutorul public (FEADR + contribuție publică națională):
 • de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publica,
 • de până la 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit

Criterii de selecție mărusra 41.322

Documente:

Ghidul_Solicitantului_pentru_Masura_322_-_Versiunea_4

Anexa_1_-_Cererea_de_Finantare_revizuita_august_2012

Anexa_2_-_Studiul_de_Fezabilitate_-_Documentatie_avizare

Anexa_3_-_Memoriul_Justificativ

Anexa_4.1_-_Elaborare_analizei_cost-beneficiu

Anexa_4.2_-_Determinarea_procentului

Anexa_5_-_CONTRACTUL_de_finantare_si_ANEXELE_Specifice_pentru_Masura_322_-_octombrie_2012

Anexa_6_-_Formulare_de_plata_-_versiunea_14

Anexa_8_-_Arii_protejate_la_nivel_national_si_local

Anexa_9_-_Comune_cu_incidenta_ridicata_de_seceta

Anexa_10_-_Statiuni_balneo-climaterice

Anexa_11_-_Comune_si_gradul_de_saracie_aferent

Anexa_13_-_Acte_normative_utile

Anexa_14_-_Fisa_Masurii_322_-_martie_2009

Anexa_15_-_Declaratii

Anexa_16_-_Elemente_caracteristice_ale_tipologiilor_arhitecturii

Anexa_17_-_Model_Acord_de_Parteneriat

Formular_C_1.5_-_Nota_explicativa_pentru_modificarea_contractului

Model_pentru_Adresa_de_instiintare

Pasii_de_accesare_a_Fondului_de_Garantare_a_Creditului_Rural