Plan de dezvoltare locala GAL

Printeaza Pagina Printeaza Pagina

Planul de Dezvoltare Locală a GAL Somes Transilvan este un document complex, care are la bază Planul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013,  Planul Naţional Strategic, strategii şi planuri de dezvoltare ale comunităţilor locale, precum şi documente de planificare sectoriale.

Scopul elaborării Planului de Dezvoltare Locală a GAL Somes Transilvan este acela de a pune la dispoziţia tuturor factorilor interesaţi în progresul economico-social al localităţilor componente, o gândire unitară cu privire la căile necesare de urmat, creând premizele apariţiei unui efect sinergic, benefic pentru asigurarea unei dezvoltări armonioase şi durabile.

Prioritățile Planului de Dezvoltare Locală cuprind:

—  Valorificarea produselor vegetale și animale din teritoriu,

—  Valorificarea resurselor locale (culturale, turistice, meșteșugărești),

—  Îmbunătățirea calității vieții,

—  Stimularea acțiunilor de cooperare.

 

Obiectivele operationale ale Planului de Dezvoltare Locală a GAL Somes Transilvan sunt:

 

—  Sprijinirea prelucrării produselor vegetale, și zootehnice,

—  Sprijinirea desfacerii și marketingului produselor locale,

—  Dezvoltarea agriculturii în special cea ecologică,

—  Susținerea activităților meșteșugărești, culturale și turistice,

—  Protejarea și promovarea valorilor culturale și naturale,

—  Promovarea turistică a zonei și dezvoltarea serviciilor turistice,

—  Stimularea unei vieți sănătoase prin sport,

—  Dezvoltarea programelor în domeniul social și sanitar,

—  Dezvoltarea resurselor umane și a programelor educaționale,

—  Înfrumusețarea satelor,

—  Proiecte de cooperare teritorială și internațională,

—  Sprijinirea acțiunilor de tineret și creativitatea.

Prioritățile și obiectivele vor fi atinse prin următoarele activități:

1.      Informare

Campanie de promovare – va avea scopul de a promova programul în teritoriu şi de a informa potenţialii beneficiari de proiecte.

—   Materiale informative: bannere, panouri, afişe, pliante, film de promovare,

—   Întâlniri de informare: prezentări, discuţii

Participări la evenimente – reprezentanţii GAL vor participa la eveniment organizate de RNDR, REDR precum şi alte GAL-uri sau organizaţii din ţară sau UE pentru a promova teritoriu şi de a stabilii parteneriate.

Acesta se va realiza prin intermediul

·           Standuri

·           Prezentări

Întâlniri tematice – se vor organiza întâlniri pe diferite teme de interes pentru teritoriu cu scopul de a genera proiecte în parteneriat viabile şi de folos pentru teritoriu.

Sesiuni de instruire – se vor axa pe acele componente de calificări şi abilităţi care lipsesc din teritoriu (de ex. management de proiecte, creare parteneriate, comunicare, antreprenoriat, etc.)

Evenimente de promovare – anual se va organiza un eveniment care va promova teritoriul, realizările, produsele, tradiţiile şi valorile locale.

Elaborarea studiilor – se vor elabora studii privind teritoriul

2.      Apeluri de proiecte

Elaborare ghidurilor – pentru fiecare măsură va fi elaborată un ghid al solicitantului

Aprobarea punctajelor de către Comitetul de selecţie a proiectelor

Elaborarea formularelor şi documentelor suport pentru apelurile de selecţie

Apelul pentru proiecte – se va organiza cel puţin un apel de proiecte anual cu termen limită stabilit.

Promovare – Punerea materialelor la dispoziţia beneficiarilor

3.      Sprijinirea depunătorilor de proiecte

Solicitare de informaţii – Beneficiarii vor putea să se adreseze cu întrebări legate de strategie, măsuri, criterii de selecţie, apeluri de proiecte etc. biroului GAL personal conform orarului pentru relaţii cu publicul, telefonic, sau prin internet sau în cadrul evenimentelor, întâlnirilor organizate. Pe baza discuţiilor beneficiarii împreună cu animatorul vor completa o fişă de proiect iniţial care va primi un aviz iniţial din partea departamentului tehnic. Departamentul tehnic va verifica dacă fişa de proiect respectă criteriile tehnice minime necesare şi va propune modificări dacă este cazul.

Acest proces se va repeta ori de câte ori este nevoie pentru a ajuta beneficiarii să concretizeze ideile în formă de proiect.

Animatorii vor avea responsabilitatea să identifice cele mai potrivite măsuri pentru beneficiari şi să ofere informaţii privind alte măsuri din PNDR.

Consilierea beneficiarilorDepartamentul de animare va menţine relaţia cu potenţialii depunători de proiecte şi îi vor sprijină în tot procesul. Această activitate se va face în primul rând în teren dar şi la sediul GAL.

Primirea proiectelor – Proiectele vor fi depuse la sediul GAL de către beneficiari înaintea expirării termenului limită şi va fi înregistrat cu număr de înregistrare.

4.      Organizarea procesului de verificare  şi  decizie asupra proiectelor depuse

Verificarea conformităţii – Departamentul tehnic va realiza verificarea conformităţii proiectelor. În cazul în care proiectul nu este conform beneficiarul va primi înapoi documentaţia spre completare şi va putea depune iarăşi înaintea expirării termenului limită. Se va completa o fisă de verificare pentru fiecare proiect.

Evaluarea proiectelor – Departamentul tehnic va realiza evaluarea proiectelor pe baza criteriilor de eligibilitate și de selecţie şi a strategiei. Va fi elaborat o listă cu proiecte propuse spre finanţare care va intra în şedinţa comitetului de selecţie a proiectelor.

Selecţia proiectelor – Selecţia proiectelor se va face de către comitetul de selecţie a proiectelor care se va întrunii după fiecare sesiune de apel de proiecte, cel puţin odată pe an.